Nyereményjáték szabályzat

A Vas Megyei Turizmus Szövetség Családbarát programok pecsétgyűjtési és nyereményjátékának részvételi és játékszabályzata 

1. A játék szervezője

Családbarát programok pecsétgyűjtési és nyereményjáték (a továbbiakban: „Játék”) szervezője a Vas Megyei Turizmus Szövetség (székhely: 9700 Szombathely, Berzsenyi D. tér 1.) (továbbiakban, mint Szervező).

2. A játékban történő részvétel feltételei

2.1 A Játékban kizárólag azon állandó, nyilvántartott magyarországi lakóhellyel rendelkező, 18. életévét betöltött, devizabelföldi, az illetékes magyar hatóság által kiadott érvényes személyazonosító igazolvánnyal rendelkező, magyar állampolgár, természetes személy (a továbbiakban: ”Játékos”) vehet részt, aki a Játék 4. pontban meghatározott időtartama alatt családjával végigjárja a Szervező által megjelölt helyszíneket, azokon 1-1 pecsétet szerez a Pecsételő füzetébe (melyet a Szervező bocsát rendelkezésre) és  a teli füzetlapot leadja valamely Pecsételő Ponton, valamint elfogadja a jelen játékszabályzatban (a továbbiakban: ”Játékszabályzat”) leírt valamennyi feltételt.

2.2 Azok akik nem gyűjtenek minden pecsétet össze, automatikusan kimaradnak a sorsolásból.

2.3 A Játékosok kizárólag a saját adataikkal vehetnek részt a Játékban. A Játékos a Játék időtartama alatt egy füzetet jogosult igényleni és leadni, vele egy háztartásban élő nem indulhat külön a Játékban. Amennyiben a Játékos, illetve vele egy háztartásban élők az előírás ellenére több Pecsételő füzetet adott le, úgy a Szervező az elsőként beküldöttet veszi figyelembe. 

2.4 A Pecsételő füzet leadásával a Játékos tudomásul veszi, hogy a Játék Szervezőn kívülálló részletei miatti meghiúsulásból (pl.: nyitvatartási időn kívüli látogatás) fakadó mindennemű felelősséget kizár. 

2.5 A Pecsételő füzeteket a Játékszabályzat feltételeinek teljesítése végett a Szervező megvizsgálhatja, és amennyiben azok, illetve az azt beküldő Játékos bármely okból nem felel meg a Játékszabályzat feltételeinek, úgy az érintett Játékost a Játékból kizárhatja. 

3. A játék leírása

A Játékos a 2.1. pontban leírtak szerint családjával végigjárja a Pecsételő pontokat nyitvatartási időben és pecsétet szerez 2019. július 11. és 2019. december 31. napja között. A pecsétet az egyes helyek személyzete fogja a pecsételő füzetbe bepecsételni. Amikor a Játékos az összes pecsétet „megszerezte” a betelt lapot a pecsételő füzetből adatai hiánytalan és hiteles kitöltése után leadja valamelyik Pecsételő Ponton. Ezzel részt vesz a sorsoláson a következő pontokban leírtak szerint.

Fontos! A pecséteket csak a pecsételő pontok nyitvatartási idejében tudják megszerezni.

A Pecsételő pontok a következők:

Kőszeg – Jurisics Vár – Bővebb információ és nyitvatartás:  http://jurisicsvar.hu/hu/jurisicsvar/jegyvasarlas/ 

Bükfürdő – Tourinform Iroda – Bővebb információ és nyitvatartás:  https://www.visitbuk.hu/hu/szolgaltatas-adatai/kerekparkolcsonzes  

Sárvár – Nádasdy Ferenc Múzeum (a Nádasdy-várban) – Bővebb információ és nyitvatartás: http://nadasdymuzeum.hu/latogatas.php?tart=8 (Figyelem időszakonként eltérő nyitvatartás!)

Celldömölk – Kemenes Vulkán Park – Bővebb információ és nyitvatartás:  http://www.kemenesvulkanpark.hu/kapcsolat (Figyelem időszakonként eltérő nyitvatartás!)

Szombathely – ISEUM Savariense Régészeti Műhely és Tárház – Bővebb információ és nyitvatartás:  http://iseum.savariamuseum.hu/Latogatoknak3/SZOVEG438.html (Figyelem időszakonként eltérő nyitvatartás!)

Vasi Hegyhát – Rábamente – Csodaszarvas Panzió és Tájpark – Bővebb információ és nyitvatartás:  http://csodaszarvastajpark.hu/nyitva-tartas 

Őrség – Őrségi Népi Műemlékegyüttes (Pityerszer) – Bővebb információ és nyitvatartás:  http://www.orseg.info/hu/info/orokseg/nepi-epiteszet/orsegi-nepi-muemlekegyuttes.html (Figyelem időszakonként eltérő nyitvatartás!)

Szentgotthárd – Hotel Lipa és Étterem – Bővebb információ és nyitvatartás:  http://www.lipahotel.hu/ 

4. A játék időtartama

A Játék 2019. július 11 napján 09 óra 00 perctől 2019. december 31. napján 24 óra 00 percig tart. A Játék kezdete előtt és befejezését követően leadott Pecsételő füzetek a Játékban nem vesznek részt. A Pecsételő füzetek leadására az egyes résztvevő helyek nyitvatartási idejében van lehetőség.

5. A játék menete, nyeremények, sorsolás

5.1 Azon Játékosok, akik hiánytalanul kitöltött és minden pecsétet tartalmazó lapot adtak le bekerülnek a sorsolásba. A sorsolást 3 fős sorsolási bizottság jelenlétében végezzük az 5.2. pontban írt időpontban.

A játék főnyereménye egy családi wellness hétvége Vas megyében.

A további nyeremények:

  • 10 családi fürdőbelépő 
  • 10 ajándékcsomag

5.2 Az 5.1 pontban írt Nyeremények sorsolásának időpontja: 2020. január 10. 10:00 óra

5.3 A Nyeremény másra át nem ruházható, és készpénzre át nem váltható. 

5.4 A Szervező a 5.2 pontban részletezett sorsoláson összesen 1 darab tartaléknyertest sorsol ki a fődíj tekintetében. A tartaléknyertes abban az esetben válik jogosulttá a Nyereményre, amennyiben a nyertes nem működik együtt a Szervezővel vagy a Lebonyolítóval, vagy a Nyereményt nem veszi át, vagy bármely más okból a Játékból kizárásra kerül. 

6. Nyertes értesítése, nyeremények átvétele

6.1 A Lebonyolító a sorsolás időpontját követő 5 (öt) munkanapon belül honlapján és facebook oldalán meghirdeti a nyertes játékos nevét, valamint 5 (öt) munkanapon belül értesíti a Pecsételő füzeten megjelölt e-mail/telefonszámon címen. A Játékosnak ezután 8 (nyolc) munkanapon belül a megjelölt elérhetőségek valamelyikén kell felvennie a kapcsolatot a Szervezővel és meg kell adnia a Nyeremény átvételéhez szükséges adatait, valamint a Nyeremény kapcsán teljesítendő esetleges adó- és járulékfizetési kötelezettség teljesítéséhez szükséges adatokat. A Nyereményt a Nyertes az így egyeztetett módon fogja megkapni a Szervezőtől személyesen vagy postai úton. A Szervező fenntartja a jogot arra, hogy a bármely okból határidőben át nem vett Nyereményről (ideértve azt az esetet is, ha a Nyertes a szükséges adatokat nem adja meg a kellő határidőben) a sorrendben következő tartaléknyertest értesítse.

6.2 A Szervező kizárhatja a Játékból azt a személyt, akinek a részére a nyereményt azért nem lehet átadni, mert megadott adatai nem valósak, hiányosak vagy tévesek, vagy a Játékos egyéb okból nem felel meg a jelen Játékszabályzatban írt személyi feltételeknek.

7. Adatvédelem, vegyes rendelkezések

7.1 A Játékos a Pályázat elküldésével kifejezetten és önkéntesen hozzájárul ahhoz, hogy az általa a Pecsételő füzeten megadott személyes adatokat a Szervező és megbízott adatfeldolgozója Játék lebonyolítása céljából, továbbá a Játékban elnyert nyeremény kapcsán teljesítendő esetleges adó- és járulékfizetési kötelezettség teljesítése céljából felhasználja és kezelje. Az adatok kezelésében a Pecsételő Pontok mint adatkezelők vesznek részt, továbbá részt vesz a Szervező mint adatkezelő és adatfeldolgozó. 

7.2. A Játékosok a Pecsételő füzet leadásával tudomásul veszik, és kifejezetten hozzájárulnak ahhoz, hogy: 

– nyertesség esetén a megadott nevüket a Szervező minden további feltétel és ellenérték nélkül, kizárólag a Játékkal kapcsolatosan nyilvánosságra hozza Facebook oldalán;

– valamint nyertesség esetén Játékos köteles megadni a Nyeremény kézbesítéséhez és a Nyeremény kapcsán esetlegesen teljesítendő adó- és járulékfizetési kötelezettség teljesítéséhez szükséges adatokat: teljes név, postacím, telefonszám, mely adatokat Szervező és Lebonyolító csak a Nyeremény kézbesítésének megvalósulásáig kezel és tárol. Ezen adatok ezután törlésre kerülnek, a Pecsételő füzetben megadott adatokat továbbra is tárolja és kezeli az ehhez való hozzájárulás visszavonásáig.

7.3 A Játék semmilyen módon nem szponzorált a Facebook által, illetve semmilyen tekintetben nem kapcsolódik a Facebook-hoz. Az adatszolgáltatás nem a Facebook részére, hanem a Szervező részére történik. 

8. Felelősség

8.1. A Szervező, illetve a Lebonyolító kizárja a felelősségét minden, a www.facebook.com weboldalt, illetve az azt működtető szervert ért külső, ún. SQL támadások esetére, továbbá bármely egyéb visszaélés esetére. Tehát amennyiben a weboldalt, illetve szervert ért támadás folytán a Játékosok téves rendszerüzeneteket kapnak nyereményeiket, nyertes/nem nyertes státuszukat, stb. illetően, vagy ha a Játék kimenetelét bármely harmadik személy visszaélésszerűen befolyásolja, úgy ezen esetekre a Szervező semminemű felelősséget nem vállal.

8.2. Szervező, illetve Lebonyolító kizárja a felelősségét a weboldal rajta kívülálló okokból történő meghibásodásáért, amely időtartam alatt a honlap nem vagy korlátozottan elérhető, ugyanakkor haladéktalanul megtesz minden szükséges intézkedést annak érdekében, hogy a hiba okát mielőbb feltárja, illetve megszüntesse.

8.3. Szervező fenntartja a jogot, hogy a Játékszabályt indokolt esetben bármikor megváltoztathassa. A jelen játékszabályzatot és annak esetleges módosításait közzéteszi a www.visitvas.hu weboldalán.

Szombathely, 2020. január 05.

Vas Megyei Turizmus Szövetség

Szervező

Adatkezelési információk itt találhatóak.